FA | EN | AR
پنج شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 115
جمع بازديدها تاكنون: 240037
 1275 بازدید

آمار متوفیات و مصدومین ناشی از حوادث رانندگی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان یزد طی سال 1388 به تفکیک ماه


آمار متوفیات ناشی از سوختگی استان یزد در سال 1388 به تفکیک ماه 


آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی استان یزد در سال 1388 به تفکیک ماه 


آمار ناشی از گازگرفتگی استان یزد در سال 1388 به تفکیک ماه 


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: یزد، خيابان فرخی، کوچه دادگستری کدپستی: 8913813419
تلفن: 6266661، دورنگار: 6269334،
پیام کوتاه: 20001372